IV Setmana Internacional en l’EASD Castelló!

IV Setmana Internacional en l’EASD Castelló!

13 de noviembre de 2023
Del 13 al 17 de novembre, la nostra Escola s’omplirà de cultura i coneixement amb la visita de destacats professionals de Colòmbia, Bòstina i Hercegovina, Geòrgia i l?Azerbaidjan. Aquesta setmana promet ser una experiència enriquidora per al nostre alumnat, amb una varietat de conferències i tallers dissenyats pera fomentar l’aprenentatge i la inspiració en les diferents especialitats que oferim.
 

CONFERÈNCIES

 
 • El dilluns 13 de novembre, a partir de les 11:30 fins les 12:45, l’alumnat de Grau de Disseny Gràfic, CFGS Il·lustració, CFGS Gràfica Interactiva, CFGS Gràfica Publicitària i CFGS Fotografia tindran l’oportunitat d’assistir a la conferència d’Alberto Rincón Cárdenas sobre “The Book-Art: The Graphic Image and Typography”
 
 • El dimarts 14 de novembre, d’11:30 a 12:45, les persones matriculades de Grau de Disseny Gràfic, Grau d’Il·lustració, CFGS Il·lustració, CFGS Gràfica Interactiva, CFGS Gràfica Publicitària i CFGS Fotografia podran gaudir de la conferència de Nina Samanishvili titualada “Media Art in Animation”.
 
 • A més, el matéix dimarts 14 de novembre de 12:45 a 14:15, l’estudiantat de Grau de Disseny d’Interiors, Grau de Disseny Gràfic, Grau d’Il·lustració, PIDOD, CFGS Artístic Ceràmica i CFGS Recobriments Ceràmics podran participar en la conferència de Mehdi Samadi sobre “Composition with the symbol of friendship”.
 
 • El dimecres 15 de novembre d’11:30 a 12:45, les persones matriculades de Grau de Disseny Gràfica, CFGS Il·lustració, CFGS Gràfica Interactiva, CFGS Gràfica Publicitària i CFGS Fotografia tindran l’oportunintat d’assistir a la conferència de Aysel Kukhmazova sobre “Game Desing”.
 
 • Eixe matéix dia 15 de novembre de 12:45 a 14:15, l’alumnat de Grau de Disseny d’Interiors, Grau de Producte, PYDOD, CFGS Arquitectura Efímera, CFGS Recobriments Ceràmics i CFGS Ceràmica Artística podran conéixer més sobre “Mostar’s University and City” en la conferència d’Adela Proho.

 

TALLERS:

A més de les conferències, es duran a terme diversoso tallers que ofereixen oportunitats pràctiques per a l’alumnat. Aquests tallers es desenvoluparan en diferents dies i horaris i cobriran una àmplia gamma de temes, des de l’art del llibre i la tipografia, fins a l’animació i el disseny de jocs.
 
 • El dilluns 13 de novembre, de 15:15 a 16:55, Alberto Rincón Cárdens dirigirà el taller “The Book-Art: Graphic Image and Typography” especialment dissenyat per a les persones matriculades de Grau d’Il·lustració.
 
 • Del dimarts 14 al dimecres 15 de novembre, de 16:00 a 20:00, Nina Samanishvili oferirà el taller “Media Art in Animation”, dirigit a l’alumnat de Grau d’Il·lustració, CFGS Il·lustració i CFGS Gràfica Interactiva.
 
 • El dimarts 14 i dimecres 15 de novembre, de 16:00 a 20:00, Mehdi Samadi impartirà el taller “Composition with the symbol of friendship” destinan a l’estudiantat de Grau de Disseny d’Interiors, PYDOD, CFGS Arquitectura Efímera, CFGS Ceràmica Artística i CFGS Recobriments Ceràmics.
 
 • Els dies dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de novembre, de 16:00 a 20:00 Alberto Rincón Cárdenas dirigirà un altre taller sobre “The Book-Art: Graphic Image and Typography” dirigit a l’alumnat del Màster de Gravat i Serigrafia.
 
 • Finalment, el dimecres 15 i dijous 16 de novembre, de 16:00 a 20:00, Aysel Kukhmazova guiarà el taller “Game Design” per a les persones matriculades de Grau de Disseny Gràfic, Grau d’Il·lustració, CFGS Il·lustració i CFGS Gràfica Interactiva.
  Esperem comptar amb el seu entusiasme i participació en aquesta emocionant IV SETMANA INTERNACIONAL. Tenim la seguretat que serà una experiència per a tot l’alumnat de l’Escola!


  **********
Del 13 al 17 de noviembre, nuestra escuela se llenará de cultura y conocimiento con la visita de destacados profesionales de Colombia, Bosnia-Herzegovina, Georgia y Azerbaiyán. Esta semana promete ser una experiencia enriquecedora para nuestro alumnado, con una variedad de conferencias y talleres diseñados para fomentar el aprendizaje y la inspiración en las distintas especialidades que ofrecemos.

CONFERENCIAS

 • El lunes 13 de noviembre, a partir de las 11:30 hasta las 12:45, el alumnado de Grado de Diseño Gráfico, CFGS Ilustración, CFGS Gráfica Interactiva, CFGS Gráfica Publicitaria y CFGS Fotografía tendrán la oportunidad de asistir a la conferencia de Alberto Rincón Cárdenas sobre “The Book-Art: The Graphic Image and Typography”
 
 • El martes 14 de noviembre, de 11:30 a 12:45, las personas matrículas de Grado de Diseño Gráfico, Grado de Ilustración, CFGS Ilustración, CFGS Gráfica Interactiva, CFGS Gráfica Publicitaria y CFGS Fotografía podrán disfrutar de la conferencia de Nina Samanishvili titulada “Media Art in Animation”
 
 • Además, el mismo martes 14 de noviembre, de 12:45 a 14:15, el estudiantado de Grado de Diseño de Interiores, Grado de Diseño Gráfico, Grado de Ilustración, PYDOD, CFGS Artístico Cerámica y CFGS Recubrimientos Cerámicos podrán participar en la conferencia de Mehdi Samadi sobre “Composition with the symbol of friendship”
 
 • El miércoles 15 de noviembre, de 11:30 a 12:45, las personas matrículas de Grado de Diseño Gráfico, CFGS Ilustración, CFGS Gráfica Interactiva, CFGS Gráfica Publicitaria y CFGS Fotografía tendrán la oportunidad de asistir a la conferencia de Aysel Kukhmazova sobre “Game Design”
 
 • Ese mismo día 15 de noviembre, de 12:45 a 14:15, el alumnado de Grado de Diseño de Interiores, Grado de Producto, PYDOD, CFGS Arquitectura Efímera, CFGS Recubrimientos Cerámicos y CFGS Cerámica Artística podrán conocer más sobre “Mostar’s University and City” en la conferencia de Adela Proho

TALLERES

Además de las conferencias, se llevarán a cabo varios talleres que ofrecen oportunidades prácticas para el alumnado. Estos talleres se desarrollarán en diferentes días y horarios, y cubrirán una amplia gama de temas, desde el arte del libro y la tipografía hasta la animación y el diseño de juegos.  
 • El lunes 13 de noviembre, de 15:15 a 16:55, Alberto Rincón Cárdenas dirigirá el taller “The Book-Art: Graphic Image and Typography” especialmente diseñado para las personas matrículas de Grado de Ilustración.
 
 • Del martes 14 al miércoles 15 de noviembre, de 16:00 a 20:00, Nina Samanishvili ofrecerá el taller “Media Art in Animation”, dirigido al alumnado de Grado de Ilustración, CFGS Ilustración y CFGS Gráfica Interactiva.
 
 • El martes 14 y miércoles 15 de noviembre, de 16:00 a 20:00, Mehdi Samadi impartirá el taller “Composition with the symbol of friendship” destinado al estudiantado de Grado de Diseño de Interiores, PYDOD, CFGS Arquitectura Efímera, CFGS Cerámica Artística y CFGS Recubrimientos Cerámicos.
 
 • Los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, de 16:00 a 20:00, Alberto Rincón Cárdenas dirigirá otro taller sobre “The Book-Art: Graphic Image and Typography” dirigido al alumnado del Máster de Grabado y Serigrafía.
 
 • Finalmente, el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, de 16:00 a 20:00, Aysel Kukhmazova guiará el taller “Game Design” para las personas matrículas de Grado de Diseño Gráfico, Grado de Ilustración, CFGS Ilustración y CFGS Gráfica Interactiva.
  Esperamos contar con su entusiasmo y participación en esta emocionante IV Semana Internacional ¡Estamos seguros de que será una experiencia inolvidable para todo nuestro  alumnado!

  **********

From November 13th to 17th, our school will be filled with culture and knowledge as we welcome distinguished professionals from Colombia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, and Azerbaijan during the IV International Week. This week promises to be an enriching experience for our students, with a variety of lectures and workshops designed to foster learning and inspiration across different fields of study.

CONFERENCES

 • On Monday, November 13th, from 11:30 to 12:45, students from the Graphic Design Degree, Higher Level Training Cycles in Illustration, Interactive Graphics, Advertising Graphics, and Photography will have the opportunity to attend Alberto Rincón Cárdenas’ lecture on “The Book-Art: The Graphic Image and Typography.”
 
 • On Tuesday, November 14th, from 11:30 to 12:45, students enrolled in Graphic Design, Illustration, Higher Level Training Cycles in Illustration, Interactive Graphics, Advertising Graphics, and Photography programs can enjoy Nina Samanishvili’s lecture titled “Media Art in Animation.”
 
 • Additionally, on the same Tuesday, November 14th, from 12:45 to 14:15, students from the Interior Design Degree, Graphic Design Degree, Illustration Degree, PYDOD, Artistic Ceramics, and Ceramic Coatings Higher Level Training Cycles will have the opportunity to participate in Mehdi Samadi’s lecture on “Composition with the symbol of friendship.”
 
 • On Wednesday, November 15th, from 11:30 to 12:45, students from the Graphic Design Degree, Higher Level Training Cycles in Illustration, Interactive Graphics, Advertising Graphics, and Photography can attend Aysel Kukhmazova’s lecture on “Game Design.”
 
 • On the same day, November 15th, from 12:45 to 14:15, students from the Interior Design Degree, Product Design Degree, PYDOD, Ephemeral Architecture, Artistic Ceramics, and Ceramic Coatings Higher Level Training Cycles can learn more about “Mostar’s University and City” during Adela Proho’s lecture.

WORKSHOPS


In addition to the lectures, several practical workshops will be held for the student body. These workshops will take place on different days and times, covering a wide range of topics, from book art and typography to animation and game design.  
 • On Monday, November 13th, from 15:15 to 16:55, Alberto Rincón Cárdenas will lead the “The Book-Art: Graphic Image and Typography” workshop, specifically designed for students in the Illustration Degree.
 
 • From Tuesday, November 14th, to Wednesday, November 15th, from 16:00 to 20:00, Nina Samanishvili will offer the “Media Art in Animation” workshop, aimed at students in the Illustration Degree and Interactive Graphics Higher Level Training Cycles.
 
 • On Tuesday, November 14th, and Wednesday, November 15th, from 16:00 to 20:00, Mehdi Samadi will conduct the “Composition with the symbol of friendship” workshop for students in the Interior Design Degree, PYDOD, Ephemeral Architecture, Artistic Ceramics, and Ceramic Coatings Higher Level Training Cycles.
 
 • On Tuesday, November 14th, Wednesday, November 15th, and Thursday, November 16th, from 16:00 to 20:00, Alberto Rincón Cárdenas will lead another workshop on “The Book-Art: Graphic Image and Typography,” intended for students in the Master of Engraving and Serigraphy.
 
 • Finally, on Wednesday, November 15th, and Thursday, November 16th, from 16:00 to 20:00, Aysel Kukhmazova will guide the “Game Design” workshopfor students in the Graphic Design Degree, Illustration Degree, and Interactive Graphics Higher Level Training Cycles.
We look forward to your enthusiasm and participation in this exciting IV International Week. We are confident that it will be an unforgettable experience for all our students!