Màster

Informació relativa a l’accés a estudis de Màster

 • Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics, títol oficial de Graduat o Graduada o el seu equivalent expedit per una institució de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per l'Administració educativa competent.

Període d'inscripció de l’01/06/2023 al 30/09/2023

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Documentació necessària:

 • Formulari de preinscripció.
 • Curriculum vitae de l'interessat.
 • Fotocòpia acreditativa de la titulació superior.
 • Carpeta de treballs de l'aspirant.
 • Certificacions acreditatives dels mèrits al·legats si n'hi haguera.
Període de matrícula del 01/10/2022 al 6/10/2022
 

Documentació necessària:

 • DNI/NIE (original i còpia).
 • SIP (original i còpia).
 • NUSS (original i còpia).
 • Dues fotos de carnet.
 • Titulació (original i còpia).

Informació relativa sobre el Màster Oficial en Gravat i Serigrafia

Denominació
Màster en Ensenyaments Artístics en Edició d'Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia.

Crèdits ECTS
El nombre total de crèdits que serà necessari superar per a completar el pla d'estudis és de 60 crèdits ECTS. El nombre de crèdits mínim de matrícula per curs és de 24 crèdits ECTS.

Nombre de places oferides de nou ingrés

L'oferta de places de nou ingrés és de 10 places per curs.

Idiomes en els quals s'imparteix el màster

El Màster en Ensenyaments Artístics en Edició d'Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia s'imparteix en castellà.

Responsable del títol

Ignacio Igual Fornas. Coordinador del Màster
e-mail: master_grabadoyserigrafia@easdcastello.org

Duració
El Màster es pot realitzar a temps complet (un curs acadèmic) o parcial.

Lloc de realització
El Màster es realitza en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló
email: info@easdcastello.org

El Màster en Ensenyaments Artístics en Edició d'Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia està dirigit a titulats superiors i graduats que vulguen ampliar els seus coneixements i habilitats per a formar-se com a especialistes en processos de producció d'obra gràfica i artística amb llenguatges propis del gravat calcogràfic i la serigrafia. Un Màster de caràcter pràctic basat principalment en el treball en el taller. Accés de l'alumnat al màster. Les condicions d'accés per a matricular-se en el Màster en Ensenyaments Artístics en Edició d'Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia estan recollides en el article 15 del Reial Decret 1614/2009

Terminis de preinscripció i matrícula. Els terminis per a formalitzar la preinscripció i la matrícula s'obrin cada any en dos períodes diferents: el primer va des del primer dia hàbil de juny fins a l'últim dia hàbil de juliol i el segon durant tot el mes de setembre del curs corresponent. Les matrícules es formalitzen durant la setmana següent a la finalització de tots dos períodes de preinscripció. Per a les segones matrícules i les del segon quadrimestre s'obri un termini durant l'última setmana del mes de gener del curs corresponent. Admissió de l'alumnat al màster. Per a realitzar la preinscripció, els sol·licitants hauran d'emplenar un formulari i entregar-lo en la secretaria del centre juntament amb la següent documentació:

 1. Formulari de preinscripció (accé a través d'aquest enllaç)
 2. Curriculum vitae de l'interessat.
 3. Fotocòpia acreditativa de la titulació superior.
 4. Carpeta de treballs de l'aspirant.
 5. Certificacions acreditatives dels mèrits al·legats si n'hi haguera.

Les sol·licituds d'admissió seran dirigides al coordinador del màster al correu master_grabadoyserigrafia@easdcastello.org La Comissió Acadèmica del Títol (CAT) és l'òrgan competent per a regular els criteris d'admissió i accés dels estudiants. En el cas que en un mateix curs acadèmic la demanda supere a l'oferta, la CAT valorarà els elements a ponderar per la següent puntuació. Aquesta determinarà l'ordre d'admissió al Màster. (En l'apartat A. en aquells casos de coincidència de titulacions l'ordre de preferència s'establirà en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic):

 

A. Titulacions relacionades amb l'art i el disseny.Fins a
Grau en Disseny Gràfic, Producte, Interiorisme i Moda4 punts
Llicenciatura o Grau en Belles arts2 punts
Altres titulacions superiors. (1 punt/títol) 2 punts
B. Coneixements prev. en matèria de gravat i/o serigrafiaFins a
Matèries cursades durant la carrera. (0,5 punts/matèria)2 punts
Participació en cursos oficials. (0,5 punts/curs)2 punts
Realització d'obres personals. (0,1 punts/unitat)1 punt
Participació en exposicions i/o esdeveniments. (0,1 punts/unitat)1 punt
C. Coneixements prev. en matèria de dibuix i/o fotografiaFins a
Matèries cursades durant la carrera. (0,2 punts/matèria)1 punt
Participació en cursos oficials. (0,2 punts/curs) 1 punt
Realització d'obres personals. (0,1 punts/unitat)0,5 punts
Participació en exposicions i/o esdeveniments. (0,1 punts/unitat)0,5 punts

Perfil d'ingrés. Per a accedir a aquests estudis es recomana tindre coneixements previs en els següents aspectes:

 • Habilitats bàsiques de dibuix, pintura o il·lustració.
 • Coneixements bàsics de fotografia i/o maneig d'imatge digital.
 • Coneixements generals sobre gravat calcogràfic i/o serigrafia artística o industrial.
 • Coneixements elementals sobre sistemes de reproducció gràfica.

Documentació a presentar per a la matrícula

 1. Full de matrícula
 2. DNI/NIE (original i còpia)
 3. SIP (original i còpia)
 4. NUSS (original i còpia)
 5. Dues fotografies grandària carnet
 6. Títol universitari (original i còpia)

Preus

El preu de la preinscripció és de 71,39 euros.

El preu de la matrícula és de 1.819,20.

La matrícula es pot abonar en tres terminis mensuals abans del final del mes de gener.

Sistemes d'informació previstos

Informació telemàtica

Informació impresa

 • Cartells-guia dels màsters oferits, exposats en taulers d'anuncis del centre.
 • Fullets dels màsters individualitzats exposats en els punts d'informació del centre.

Informació presencial

 • Disposem d'un horari d'atenció al públic entre les 9h i les 13h de dilluns a divendres en la secretaria de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló.

La matrícula mínima per curs acadèmic és de 24 crèdits (ECTS). Per a poder prosseguir els seus estudis, els estudiants matriculats en el Màster proposat hauran de superar, en el seu primer any acadèmic, almenys el 20% dels crèdits matriculats.

Segons la modalitat de matrícula:

 • Matrícula completa 60 ECTS: permanència 20% = 12 ECTS = 2 assignatures.
 • Matrícula parcial: 24 ECTS: permanència 20% = 4,8 ECTS = 1 assignatura.

Els terminis de permanència màxima per al Màster proposat és de 6 semestres distribuïts en 3 matriculacions consecutives diferenciades; cada matriculació dona dret a 2 convocatòries ordinàries.

Quan existisquen causes justificades que impedisquen a l'estudiant sotmetre's a avaluació en el temps i forma programats, es podrà sol·licitar la dispensa d'aqueixa convocatòria. Es consideraran causes justificades, entre altres, totes elles degudament acreditades: les familiars, laborals, malaltia o accident.

Quant a les convocatòries, l’ISEACV garanteix un mínim de dues convocatòries per curs acadèmic per a l'avaluació d'una determinada assignatura: una ordinària i una extraordinària. No obstant això, en casos específics, per a superar una determinada assignatura, l'estudiant disposarà d'una tercera convocatòria de gràcia; aquesta última haurà de ser sol·licitada per l'alumne/a per escrit, a la direcció d'estudis del centre, una vegada esgotades les 2 convocatòries ordinàries i haurà d'estar justificada documentalment per les causes anteriorment exposades.

Competències generals.

CG1 Integrar i comprendre coneixements que permeten ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees dins de contextos de cerca de nous llenguatges estètics.

CG2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tindre la capacitat de resoldre problemes relacionats amb el gravat i la serigrafia en entorns nous o poc coneguts.

CG3 Integrar coneixements i capacitats que permeten enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats ètiques i socials derivades de l'aplicació d'aqueixos coneixements o judicis.

CG4 Tindre capacitat per a defensar idees i projectes amb arguments i fonaments degudament raonats i organitzats coherentment en entorns professionals i davant públics especialitzats o no.

 

Competències específiques.

CE1 Ser capaç d'extraure totes les possibilitats que les eines i els productes propis del gravat i la serigrafia poden oferir a un especialista des de plantejaments nous, però fent un ús racional dels recursos i el respecte amb el medi ambient.

CE2 Tindre capacitat per a la reflexió i el treball en equip, contribuint a constituir un espai d'intercomunicació, experimentació i enriquiment entorn del discurs artístic i tècnic en la pràctica del gravat i la serigrafia.

CE3 Capacitat per a relacionar tendències tradicionals amb tendències estètiques contemporànies, contextualitzades dins de l'àmbit del gravat i la serigrafia i els seus camps d'aplicació.

CE4 Tenir la capacitat de generar projectes de gravat i serigrafia d'alt valor artístic integrant en ells els mitjans tecnològics i digitals més apropiats per a obtindre nous llenguatges estètics.

CE5 Ser capaç de dur a terme projectes professionals complexos personals i aliens relacionats amb el gravat i la serigrafia.

CE6 Ser capaç d'adaptar els postulats estètics que ofereix el gravat i la serigrafia aplicats a productes, suports i entorns nous o atípics en la cerca de propostes innovadores.

CE7 Capacitat per a avaluar i verificar la viabilitat dels seus projectes de gravat i serigrafia des de criteris de qualitat i innovació per a entendre les demandes del mercat i la necessitat empresarial.

Reconeixement de crèdits

 • CAPÍTOL I. Àmbit d'aplicació

Article 2. Àmbit d'aplicació

Les disposicions contingudes en aquest procediment seran aplicables als procediments del reconeixement i la transferència de crèdits de les ensenyances artístiques superiors oficials de Grau i Màster impartides a la Comunitat Valenciana i previstes en el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre.

 • CAPÍTOL II. Reconeixement de crèdits

Article 3. Definició

Es considera reconeixement l’acceptació per part de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) dels crèdits que hagen sigut obtinguts prèviament en unes ensenyances oficials, en centres d’ensenyances artístiques superiors o altres centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i són computats per a l’obtenció d’un títol oficial.

Article 4. Normes de reconeixement de crèdits

Per al reconeixement dels crèdits prèviament superats en altres ensenyances oficials, sense perjuí del que establix el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, i els reials decrets 630/2010 a 635/2010, tots estos de 14 de maig, es tindran en compte els criteris següents:

 • Amb caràcter general, els crèdits obtinguts podran ser reconeguts per l’ISEACV, tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i els previstos en el pla d’estudis que es trobe cursant.
 • En cas de trasllat d’expedient d’altres comunitats autònomes per a continuar els mateixos estudis, es reconeixerà la totalitat dels crèdits obtinguts.
 • Quan s’accedisca a una nova especialitat o itinerari del mateix títol de graduat o graduada, es reconeixerà la totalitat dels crèdits obtinguts corresponents a les matèries i assignatures de formació bàsica.
 • No seran objecte de reconeixement els crèdits assignats al treball de fi de grau o màster dels estudis que es trobe cursant

Només per als estudiants del grau en Disseny, grau en Arts Plàstiques i grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, l’ISEACV reconeixerà, als qui estiguen en possessió del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica i de formació especialitzada/específica, quan l’especialitat del títol estiga directament relacionada amb les competències específiques de l’especialitat que es cursa, i en tot cas, amb subjecció als criteris que conté la lletra a) del apartat anterior.

 Els estudiants podran obtindre el reconeixement, per als estudis de Grau, de fins a un màxim de sis crèdits per la participació en activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Estos crèdits seran reconeguts com a optatius i rebran la qualificació d’apte. L’ISEACV anualment establirà per a cada curs acadèmic les activitats que puguen ser reconegudes i els seus crèdits, que s’incorporaran a l’expedient de l’alumne o alumna segons determine la corresponent resolució de reconeixement.

L’ISEACV podrà reconéixer crèdits tenint en compte la formació prèvia de l'estudiant; en tot cas, s'han d'especificar les competències, les habilitats i les destreses que es reconeguen per aquest motiu, i la seua incorporació als expedients acadèmics.

Per a les assignatures objecte de reconeixement de crèdits es computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en què no existisca qualificació no es tindrà en compte a l'efecte de ponderació. En cas que coexistisquen diverses assignatures d'origen i una sola de destí, la qualificació s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica ponderada.

El reconeixement de crèdits en les ensenyances oficials de màster han d'ajustar-se a les mateixes normes i procediments previstos per a les ensenyances oficials de graus.

 

Transferència de Crèdits

 • CAPÍTOL III

Article 8. Definició

La transferència de crèdits implica que en els documents acadèmics oficials acreditatius de les ensenyances seguides per cada estudiant s’inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyances oficials cursades amb anterioritat, en centres d’ensenyances artístiques superiors o un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que no hagen conduït a l’obtenció d’un títol oficial. 

Article 9. Normes de transferència de crèdits

L’ISEACV ha de transferir a l’expedient acadèmic dels seus estudiants tots els crèdits que hagen sigut obtinguts d’acord amb el que disposa l’article anterior, i ha de fer constar en l’expedient de l’estudiant la denominació de les matèries o assignatures cursades, com també la resta de la informació necessària per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol.

L’expedient acadèmic ha d’establir una separació clara entre els crèdits que conduïxen a l’obtenció del corresponent títol de grau i aquells altres crèdits transferits que no tenen repercussió en l’obtenció d’este títol.

La transferència de crèdits no serà considerada per al càlcul de la nota mitjana de l’expedient dels interessats.

 • CAPÍTOL V. Terminis i procediments de reconeixement i transferència de crèdits

Article 13. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

 En cada curs acadèmic, l’ISEACV establirà el termini per a la presentació de les sol·licituds corresponents. La sol·licitud de reconeixement i la transferència de crèdits en els estudis de grau o màster serà presentada per l’alumne o alumna en el centre on es trobe matriculat o matriculada.

Article 14. Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits

L’expedient de reconeixement i la transferència s’iniciarà a instància de l’estudiant, el qual haurà d’haver sigut admés en els estudis per al quals sol·licita les actuacions.

El reconeixement i la transferència de crèdits s’ha de sol·licitar a través de les secretaries dels centres de la titulació de destí, per mitjà d’instància en què la persona interessada farà constar totes les assignatures o matèries cursades amb anterioritat, i que no han conduït a l’obtenció d’un títol oficial, i d’altra banda, totes aquelles que sí que han conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que desitja que li siguen reconegudes. També farà constar la matèria a la qual s’adscriuen, el nombre de crèdits, la qualificació i la titulació i el centre de formació superior d’origen.

L’alumne/a haurà d’indicar de quines assignatures sol·licita el reconeixement i de quines la transferència, i acompanyarà la petició, degudament omplida, d’un certificat acadèmic dels estudis cursats. 

El director o la directora del centre, en cas que ja existisquen regles precedents de la mateixa situació acadèmica, elevarà la proposta de resolució, junt amb la documentació presentada per l’interessat al director o la directora de l’ISEACV, qui resoldrà en el termini establit.

En cas que no existisca regla precedent, el centre remetrà tota la documentació de la sol·licitud a la CAE que, després del seu estudi, remetrà la proposta de resolució a la direcció de l’ISEACV. 

Article 15. Procediment de resolució de les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits

És competent per a resoldre estos procediments el director o la directora de l’ISEACV, amb la proposta de resolució del director o directora del centre o de la CAE, responsable dels estudis de què es tracte. La resolució s’ha de realitzar dins del termini màxim de tres mesos des de la data en què l’estudiant va realitzar la sol·licitud.

La resolució del procediment ha d’incloure les matèries o assignatures que han sigut reconegudes o transferides, i també aquelles que, per este motiu, l’estudiant està exempt/a de cursar i de les quals no s’ha de matricular.

La resolució del procediment dona dret a la modificació de la matrícula en funció del resultat d’aquella.

La notificació s’efectuarà al/la interessat/da per mitjà de correu certificat i remetrà una còpia al centre on curse els estudis.

 

Article 16. Documentació requerida

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI de la persona interessada.
 • Certificat acadèmic personal original, en el qual figure la formació rebuda, l’any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla, programa o guia docent de l’assignatura en el qual figuren les competències, continguts i objectius, així com el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any amb el segell del centre corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures del pla d’estudis anterior, expedit pel centre d’origen amb el segell corresponent.
 • Únicament en el cas d’estudiants d’altres centres que no pertanyen a l’ISEACV, s’ha d’aportar el justificant de trasllat d’expedient del centre d’origen.
 • Qualsevol altra documentació que el centre o la CAE considere necessària per a tramitar la sol·licitud.

Si les ensenyances anteriors s’han cursat en un centre estranger, de fora de l’Estat espanyol, s’ha de presentar addicionalment la documentació següent:

 • Informació sobre el sistema de qualificacions del centre d’origen. Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats convenientment per via diplomàtica, segons les disposicions establides pels òrgans competents, excepte la documentació que provinga de països membres de la Unió Europea. Si és el cas, s’hi ha d’adjuntar la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.

Article 17. Recursos sobre les resolucions de reconeixement i transferència de crèdits

La resolució de reconeixement i la transferència de crèdits esgota la via administrativa. Contra esta, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, o potestativament i amb caràcter previ, un recurs administratiu de reposició, en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que la dicta, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 18. Efecte dels crèdits transferits i reconeguts

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyances artístiques oficials cursades en qualsevol comunitat autònoma, és a dir, els transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos en el seu expedient acadèmic, on s’especificarà la seua tipologia en cada cas, i s’assenyalarà el nombre de crèdits, la denominació de reconeixement, així com la qualificació prèvia obtinguda. Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en les ensenyances oficials que haja cursat en qualsevol dels centres d’ensenyances artístiques superiors o un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior seran reflectits en el Suplement Europeu al Títol.

Les assignatures reconegudes es consideraran superades a tots els efectes i, per tant, no són susceptibles d’examen.

Documents de referència

 • Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  • Normativa interna de l’ISEACV.

  Responsables i implicats en el desenvolupament d'aquest procediment.

  • Consell de Direcció: en cas de ser necessària l'extinció d'un títol, sol·licita la baixa d'aquest títol en el Registre Central de Títols.
  • Director/a de l’ISEACV: Analitza el valor dels criteris d'extinció de Títol i informa, en cas de ser necessari, al Consell de Direcció de l’ISEACV.

  Desenvolupament

  1. Es produeix algun cas contemplat per a l'extinció del títol. Responsable: Director/a de l’ISEACV
  2. Esmena de possibles incidències: si es produeix algun dels casos contemplats per a l'Extinció del Títol, el Director/a de l’ISEACV estudiarà si és possible esmenar les possibles deficiències que han provocat l'inici de l'extinció d'aquest. Si és possible esmenar-les, el Director/a de l’ISEACV establirà els mecanismes adequats i el Títol continuarà oficialment.
  3. Si NO s'esmenen, el Director/a de l’ISEACV informa el Consell de Direcció.
  4. El Consell de Direcció sol·licita la baixa del Títol.
  5. El Director/a de l’ISEACV aplica la normativa interna per als estudiants matriculats.  Criteris

  Els criteris que poden conduir a una extinció d'un títol són els següents:

  • En cas d'Informe negatiu en el procés d'acreditació per part de l’ANECA. De conformitat amb l'article 17.3 del RD 1614/2009, per a obtindre un informe positiu s'haurà de comprovar que el pla d'estudis corresponent s'està duent a terme d'acord amb el projecte autoritzat, mitjançant una avaluació que inclourà, en tot cas, una visita externa al Centre docent. En cas d'informe negatiu, es comunicarà a l'Administració Educativa competent perquè les deficiències trobades puguen ser esmenades. De no ser-ho, el títol serà baixa en l'esmentat Registre i perdrà el seu caràcter oficial i la seua validesa en tot el territori nacional, establint-se en la resolució corresponent les garanties necessàries per als estudiants que es troben cursant aquests estudis.
  • Si no resulta viable econòmicament d'acord amb els criteris establits pel Consell de Direcció de l’ISEACV.
  • Si a conseqüència de canvis produïts en les lleis d'ordenació d'ensenyaments artístics superiors vigents en aqueix moment, deixa de complir amb aquestes.
  • Per política estratègica de l’ISEACV. A partir d'una revisió del catàleg de títols que l’ISEACV oferta en funció del desenvolupament del seu pla estratègic per a un període determinat tenint en compte els següents aspectes:
  • Falta d'adequació entre oferta i la demanda formativa.
  • El nombre d'estudiants matriculats no supera un cert llindar establert per acord de Consell de Direcció de l’ISEACV.

  En cas d'extinció del títol les mesures a adoptar seran:

  • No admetre matrícula de nou ingrés en el títol
  • La suspensió de la impartició de la docència.
  • La implementació d'accions tutorials i d'orientació específiques per als/les estudiants.

MÒDUL I

Assignatures Caràcter Període ECTS
Tècniques de dibuix aplicades al gravat i la serigrafia. Obligatòria 1er. sem. 7
La fotografía como proceso de reproducción. Obligatòria 1er. sem. 7

MÓDULO II

Assignatures Caràcter Període ECTS
Taller de projectes experimentals Obligatòria Anual 8
Taller de projectes de gravat calcogràfic Obligatòria Anual 10
Taller de projectes de serigrafia Obligatòria Anual 10

MÒDUL III

Assignatures Caràcter Període ECTS
Pràctiques externes Obligatòria Anual 10

MÒDUL IV

Assignatures Caràcter Període ECTS
Treball fi de màster. TFM Obligatòria 2º sem. 8
Taller de projectes de gravat calcogràfic Obligatòria Anual 10
Taller de projectes de serigrafia Obligatòria Anual 10