GRAU EN DISSENY GRÀFIC

La comunicació visual és un component fonamental en l’actual era de la informació. Constantment rebem
estímuls i missatges visuals que ens arriben a través de mitjans com a llibres, suports urbans,
correspondència, premsa, televisió, internet, envasos, embalatges, etc. Aquests missatges visuals són
elaborats pel dissenyador gràfic, que actua d’interlocutor i traductor entre una entitat emissora (empresa)
que ha de transmetre’ls i un públic destinatari que els rep. Això fa que el treball del dissenyador de
comunicació visual, o dissenyador gràfic, siga una professió emergent amb un creixent camp
d’aplicacions en l’àmbit de la producció i la informació. Aquests estudis es regeixen pel que s’estableix en
el Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments superiors.
Aquests ensenyaments, emmarcats en l’Espai Europeu d’Educació Superior, són totalment equivalents a
Graus universitaris i donen accés a estudis de Postgrau, tant de Màster com de Doctorat (Marc Espanyol de Qualificacions (MECES)). .

Duració

Els Estudis Superiors de Disseny comprenen quatre cursos acadèmics, un total de 240
crèdits (60 per curs), corresponent a cada crèdit 25 hores.

Objectius

L’activitat del Disseny Gràfic té com a objectiu fonamental la tasca de comunicar missatges a través del
llenguatge visual o audiovisual.

Sectors productius/ocupacions

Identitat corporativa i visual
Disseny editorial
Brànding
Producció gràfica
Disseny d’envasos i embalatges: embalatge
Direcció d’art en publicitat, campanyes
Disseny audiovisual
Grafisme en televisió
Disseny multimèdia
Disseny d’interacció, disseny web
Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l’espai
Infografia o disseny d’informació
Investigació i docència.

Pla d’estudis

El pla d’estudis * comprén quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 240
crèdits ECTS que es distribueixen en assignatures semestrals de formació bàsica, formació
especialitzada, pràctiques externes i projecte fi de grau.

1er CURS

AssignaturesECTS
Disseny bàsic4
Projectes bàsics6
Dibuix i tècniques gràfiques6
Espai i volum6
Sistemes de representació6
Llenguatges i tècniques digitals6
Fotografia i mitjans audiovisuals6
Fonaments científics del disseny4
Fonaments històrics del disseny6
Disseny i empresa4
Tipografia6

2º CURS

AssignaturesECTS
Cultura del disseny6
Tècniques de reproducció i impressió8
Taller de fotografia6
Anàlisi i experimentació de llenguatges gràfics8
Projectes de disseny gràfic16
Eines informàtiques per a audiovisuals6
Tipografia creativa4
Eines digitals infogràfiques6

3er CURS

AssignaturesECTS
Tècniques de producció i edició digital6
Estètica de tendències contemporànies del disseny gràfic 
Projectes de disseny gràfic 
Projectes de disseny gràfic interactiu 
Màrqueting i comunicació 
Gestió del disseny gràfic 
Història i cultura del disseny gràfic 
Projectes de disseny gràfic audiovisual 
Taller de composició i comunicació gràfica 

4º CURS

AssignaturesECTS
Pràctiques en empresa12
Projecte fi de Títol d’Estudis Superiors18
Optatives30
* L ́organització i distribució general dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny es recullen
en l’Ordre 26/2011 del 2 de novembre.