Anima’t a ser BUDDY!

Anima’t a ser BUDDY!

25 de octubre de 2022

 

Anima’t a ser BUDDY!
Ajuda a estudiants Erasmus a integrar-se un poc a la seua arribada. 

Per als estudiants que en el futur tinguen la intenció de realitzar alguna mobilitat, l’Escola ho tindrà en compte a l’hora de fer la selecció. A més, mitjançant la participació es podrà obtenir un crèdit.

Anima’t a ser un!
Entra a l’enllaç i rellena la informació que hi ha.

 

¡Anímate a ser BUDDY!
Ayuda a estudiantes Erasmus a integrarse un poco a su llegada.

Para estudiantes que en el futuro tengan intención de realizar alguna movilidad, la Escuela lo tendrá en cuenta a la hora de hacer la selección. Además, mediante la participación se podrá obtener un crédito.

¡Anímate a ser uno!
Entra en el enlace y rellena la información que allí se pide.

 

Bring yourself to be BUDDY!
It helps Erasmus students to integrate a little on arrival.

For students who in the future intend to make some mobility, the School will take it into account when making the selection. In addition, a loan may be obtained through participation.

Bring yourself to be one!