Cicles formatius

Informació relativa a les proves d'accés a estudis de Cicles Formatius de Grau Superior

Més informació sobre les proves d’accés a cicles formatius de grau superior en la web de la Generalitat Valenciana

L'accés dependrà dels estudis anteriors de l'alumne:
  • Accés directe (50% de les places) - Títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny. Títol de Batxiller, modalitat darts o Batxiller artístic experimental. – Títol superior d'arts plàstiques o títol superior en disseny, en les diferents especialitats o títols declarats equivalents. – Títol superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals, en les diferents especialitats. – Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. – Títol de Batxiller + experiència laboral d'almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu.
  • Accés mitjançant prova específica (30% de les places) – Batxiller (o equivalent) – Estar en possessió del títol de tècnic especialista o de tècnic superior dels ensenyaments de formació professional. – Haver superat altres estudis equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors. – Estar en possessió d‟una titulació universitària o equivalent.
  • Accés mitjançant prova general + prova específica (20% de les places) Tindre com a mínim dinou anys complerts l'any de realització de la prova, o divuit anys si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.
DATES PROVES D'ACCÉS PER AL CURS 2023/2024
Activitat Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
Inscripció prova general 1-16 de juny 1-5 de setembre
Inscripció prova específica ordinària 1 de juny - 12 juliol -
Publicació llistes d'admesos prova general 22 de juny 6 de setembre
Matrícula d'alumnes accés directe  22 de juny - 28 de set. -
Realització prova general 30 de juny 7 de setembre
Publicació llistes provisionals qualificacions prova general 5 de juliol 11 setembre
Reclamacions qualificacions prova general 5-7 de juliol 11-13 setembre
Publicació llistes definitives qualificacions prova general 11 de juliol 14 de setembre
Realització Prova Específica 17-18 de juliol 20-21 setembre
Publicació llistes provisionals qualificacions Prova Específica 21 de juliol 22 de setembre
Reclamacions qualificacions prova específica 24 – 26 de juliol 22 - 27 de setembre
Publicació llistes definitives qualificacions prova específica 27 de juliol 28 de setembre
Matrícula dalumnes amb prova daccés superada 27 de juliol - 5 de set. 28 de set. - 3 d'octubre

[ANNEX I] CALENDARI

  1. Empleneu formularis d'inscripció (segons les proves a realitzar):Pàgina de Conselleria.

  2. Omplir el model 046 i fer el pagament.

  3. Lliurar la documentació digitalitzada (DNI, títol batxiller o equivalent, justificant de pagament, document d'inscripció) al centre a través del FORMULARI de recollida d'informació

Més informació

Exemple de proves d'accés:

Els llistats d'admesos es publicaran al tauler d'anuncis del centre i en aquest mateix apartat. Per a la identificació de les persones se seguirà el que indica la normativa:
  • S'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 darreres xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.
Aquests enllaços s'activaran segons el calendari oficial:
Les qualificacions es publicaran al tauler danuncis del centre i en aquest mateix apartat. Per a la identificació de les persones se seguirà el que indica la normativa:
  • DNI: es publicaran els dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena
  • NIE: es publicaran els dígits que en el format ocupin les posicions, evitant el primer caràcter alfabètic, quarta, cinquena, sisena i setena.
  • Passaport: es publicaran els dígits que en el format ocupin les posicions, evitant els tres caràcters alfabètics, tercera, quarta, cinquena i sisena.
Així mateix, s'indicarà el primer cognom, primer caràcter alfabètic del segon cognom i primer caràcter alfabètic del nom. Aquests enllaços s'aniran activant segons el calendari oficial: En cap cas no es facilitarà informació per telèfon ni per correu electrònic.
Pendent de publicació de les dates de matrícula tant per a alumnat de primer curs com de la resta. Informarem a través de la web i xarxes socials. Estigueu atents.